สินค้าจากจีน รู้ทันก่อนช็อป สิทธิคุ้มครองผู้บริโภคยุค 2020

สินค้าจากจีน รู้ทันก่อนช็อป สิทธิคุ้มครองผู้บริโภคยุค 2020-Truetaobao สินค้าจากจีน สินค้าจากจีน รู้ทันก่อนช็อป สิทธิคุ้มครองผู้บริโภคยุค 2020                                                                               2020 Truetaobao 768x402

สินค้าจากจีน ที่ในปัจจุบันทั้งรัฐบาลและเอกชนได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมให้ประชาชนในฐานะที่เป็นผู้บริโภคได้รู้จักคุ้มครองสิทธิของตนเองโดยไม่ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ

ซึ่งมีผู้บริโภคจำนวนมาก ที่ละเลยและเพิกเฉยที่จะเรียกร้องสิทธิของตนเอง แม้ว่าจะถูกเอารัดเอาเปรียบหรือได้รับอันตรายจากการบริโภคสินค้าก็ตาม

        วันนี้ Truetaobao ได้รวบรวมข้อมูลจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2541 เพื่อให้ผู้บริโภคทั่วไปหรือนักช็อปปิ้งออนไลน์ได้ระมัดระวังการเลือกซื้อสินค้า รวมทั้งข้อควรปฏิบัติตามกฎหมายที่เป็นประโยชน์

        ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในหมวดที่ 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย โดยบัญญัติไว้ว่า “สิทธิของบุคคล ซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครองในการได้รับข้อมูลที่เป็นความจริงและมีสิทธิร้องเรียน เพื่อให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย รวมทั้งมีสิทธิในการรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคและให้มีองค์การเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ โดยประกอบไปด้วยตัวแทนผู้บริโภค ทำหน้าที่ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการตราและการบังคับใช้กฏหมายและการกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือละเลยการกระทำอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้ให้รัฐสนับสนุนงบประมาณในการดำเนิการขององค์การอิสระดังกล่าวด้วย” ส่วนหมวด 5 ได้บัญญัติไว้ว่า รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ โดยกำกับให้การประกอบกิจการ มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ป้องกันการผูกขาดตัดตอน ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อมและคุ้มครองผู้บริโภค” ซึ่งสิทธิของผู้บริโภคที่จะได้ความคุ้มครองมีอยู่ 5 ประการดังนี้

 1.       สิทธิที่จะได้รับข่าวสาร รวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับรายละเอียดสินค้า อันได้แก่

                   –           สิทธิที่จะได้รับการโฆษณาหรือแสดงฉลากตามความเป็นจริงและไม่มีพิษภัยต่อผู้บริโภค

                   –           สิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอย่างถูกต้องและเพียงพอที่จะไม่หลงผิดในการซื้อสินค้าหรือบริการที่ไม่เป็นธรรม

          2.     สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับสินค้าหรือบริการโดยความสมัครใจและปราศจากการชักจูงที่ไม่เป็นธรรม

          3.     สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ โดยการได้รับสินค้าหรือบริการที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เหมาะสมแก่การใช้งาน ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินในกรณีที่ใช้ตามคำแนะนำหรือระมัดระวังตามสภาพของสินค้าหรือบริการนั้นแล้ว

          4.      สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา โดยสามารถได้รับข้อสัญญาโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ

          5.     สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองและชดเชยค่าเสียหาย เมื่อถูกละเมิดสิทธิดังกล่าว

โดยผู้บริโภคจะได้รับผลจากการคุ้มครองสิทธิอย่างเต็มที่เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้

           1. ก่อนซื้อสินค้าหรือบริการ

                    –           ซื้อสินค้าและรับบริการด้วยความระมัดระวังตามสมควร เช่น ตรวจสอบการแสดงฉลาก ปริมาณและราคา ว่ามีความยุติธรรมหรือไม่ อย่าหลงเชื่อข้อความโฆษณาโดยไม่พิจารณาให้รอบคอบและหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณภาพ แหล่งกำเนิดและลักษณะของสินค้าว่าเป็นจริงดังโฆษณาหรือไม่

                    –           การทำสัญญาตามกฎหมายโดยลงลายมือชื่อ ให้ผู้บริโภคตรวจสอบความชัดเจนของภาษาที่ใช้ว่ามีความรัดกุมและได้ให้สิทธิต่อผู้บริโภคอย่างครบถ้วนตามที่ได้เจรจากันไว้หรือไม่ รวมทั้งสังเกตเงื่อนไขสัญญาว่ามีความไม่เป็นธรรมหรือไม่ หากมีความสงสัยควรปรึกษาผู้รู้ให้ดีเสียก่อน

                     –           ข้อตกลงใดๆ ที่ต้องการให้มีผลบังคับ ควรทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้ประกอบธุรกิจด้วย

           2. หลังซื้อสินค้าหรือบริการ

                      –           เก็บพยานหลักฐานต่างๆ ที่แสดงได้ว่ามีการละเมิดสิทธิผู้บริโภค เช่น สินค้าที่เห็นว่ามีปริมาณหรือคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในฉลาก มีความสกปรกหรือเป็นพิษที่อาจเกิดอัตรายจากการใช้สินค้าหรือบริการนั้น เป็นต้น รวมทั้งควรจดจำสถานที่ที่ซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อใช้ทำการเรียกร้องตามสิทธิของตน

                      –           ในกรณีที่มีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรกับผู้ประกอบธุรกิจ ต้องเก็บเอกสารสัญญาต่างๆ โฆษณาและใบเสร็จรับเงินไว้ด้วย

                      –           เมื่อมีการละเมิดสิทธิผู้บริโภค ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการดำเนินการร้องเรียนตามสิทธิดังกล่าว

           อย่างไรก็ตาม หากผู้บริโภคได้รับความไม่เป็นธรรม ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของผู้ประกอบการ สามารถไปแจ้งตามหน่วยงานต่างๆ  ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องนั้นๆ เพื่อรักษาสิทธิของตนเองที่พึงมีตามกฎหมาย

          สำหรับผู้ที่สั่งซื้อสินค้าจากจีนกับ Truetaobao สามารถตรวจสอบสินค้าได้โดยการเลือกร้านค้าที่น่าเชื่อถือ มีคะแนนร้านค้าที่ดี หรือสามารถส่งข้อมูลสินค้าให้ Truetaobao ช่วยตรวจสอบสินค้าได้ก่อนทำการสั่งซื้อ อ่านวิธีเลือกสินค้าจากจีนให้ได้สินค้าคุณภาพดีต่อได้ที่ เทคนิคเลือกร้านค้าใน Taobao ไม่ให้โดนหลอก