พรีออเดอร์จีน ค่าขนส่ง                         768x446
เถาเป่า พรีออเดอร์จีน ค่าขนส่ง                     768x446
พรีออเดอร์จีน ค่าขนส่ง                     768x446
เถาเป่า พรีออเดอร์จีน ค่าขนส่ง                768x446
 • ค่าขนส่งขั้นต่ำอยู่ที่ 150 บาทต่อบิล หากเกณฑ์น้ำหนักไม่ถึงขั้นต่ำจะถูกคิดที่ 150 บาท
 • ค่าบริการบิลละ 10 บาท
 • ค่าประกันภัยเฉพาะสินค้าสูญหาย 3% ของค่าขนส่ง คุ้มครองไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่ง
 • ค่าบริการตีลังไม้ ลูกบาศก์เมตรละ 2,000 บาท ขั้นต่ำ 300 บาท ตัวอย่าง นำขนาดปริมาตรไปคูณ 2,000 = ค่าตีลังไม้
 • ค่าบริการแพ็คสินค้าบนพาเลท พาเลทละ 2,000 บาท

วิธีคำนวณค่าขนส่ง

พรีออเดอร์จีน ค่าขนส่ง web picture01 02

ตัวอย่าง สินค้าได้ค่าปริมาตร 0.06 ต้องการส่งทางเรือ เท่ากับ 0.06 X 6,400 = 384 บาท

พรีออเดอร์จีน ค่าขนส่ง web picture02 01

ตัวอย่าง สินค้าน้ำหนัก 5 กิโลกรัม ต้องการส่งทางเรือ
เท่ากับ 5 X 69 = 345 บาท

หมายเหตุ

 • การคำนวณค่าขนส่งของการ สั่งสินค้าจากจีน จะใช้เกณฑ์สากลในการคำนวณว่าจะใช้หน่วยวัดเป็นน้ำหนักหรือปริมาตร หากหน่วยใดอัตราค่าส่งโดยรวมน้อยกว่าจะถูกตัดออไปใช้หน่วยที่มากกว่าเป็นหลัก
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 3-5 วัน ทางเรือ 15-30 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว เนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ
 • ไม่รับนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ทุกประเภท ค่าขนส่ง จะคิด 1 บิลการสั่งซื้อ ไม่มีบริการรวมสินค้ากับบิลอื่นๆ ได้

คำนวณค่าขนส่งง่ายๆ

ประเภทการขนส่ง
ประเภทสินค้า
ระดับสมาชิก
น้ำหนักสินค้ารวม กิโลกรัม
ปริมาตรสินค้ารวม ลูกบาศก์เมตร
ค่าขนส่งจากโกดังจีนมาโกดังไทย
()
บาท

ค่าจัดส่งจะคิดจากน้ำหนักเปรียบเทียบกับปริมาตร โดยใช้ตัวที่มีค่ามากกว่า
วิธีคำนวนปริมาตร โดยวัดขนาดหน่วยเป็น ซม. แล้วใช้สูตร
(กว้าง x ยาว x สูง) ÷ 6000 = น้ำหนัก

พรีออเดอร์จีน ค่าขนส่ง                     shopping nim                6

ค่าจัดส่งจะคิดจากน้ำหนักเปรียบเทียบกับปริมาตร โดยใช้ตัวที่มีค่ามากกว่า
วิธีคำนวนปริมาตร โดยวัดขนาดหน่วยเป็น ซม. แล้วใช้สูตร
(กว้าง x ยาว x สูง) ÷ 4000 = น้ำหนัก

ปัตตานี ยะลา นราธิวาส งดจัดส่งถึงบ้านรับสินค้าที่ DC Nim Express

Kerry Express

เถาเป่า พรีออเดอร์จีน ค่าขนส่ง             kerry

หมายเหตุ  Kerry Express

 • สินค้าหรือสิ่งของที่ใช้บริการขนส่ง Kerry ต้องห้ามหนักเกิน 20 กิโลกรัม และห้ามขนาดเกิน 0.21 คิว (ต่อชิ้น)
 • สินค้าหรือสิ่งของทุกด้านต้อง กว้าง x ยาว x สูง รวมกันต้องไม่เกิน 180 เซนติเมตร เช่น กว้าง 40 ซม.x50 ซม.x50 ซม. = 140 เซนติเมตร
 • สินค้าที่ใช้บริการ Kerry ไม่สามารถห่อหุ้มด้วย (ไม้) ได้ เนื่องด้วย Kerry Express ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้ สำหรับลูกค้าที่เลือกการขนส่งในไทยด้วย Kerry Express และ หีบห่อสินค้าด้วยลังไม้ ระบบจะปรับเป็นขนส่งในไทย ด้วย J&T Express ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ

รถรับจ้างทั่วไป

เถาเป่า พรีออเดอร์จีน ค่าขนส่ง Grid True taobao 10 min 600x449

หมายเหตุ

 • มารับสินค้าด้วยตัวเองที่โกดังกรุงเทพ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
 • จัดส่งบริษัทเอกชน (ตามตารางข้างต้นนี้)
 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีน เท่านั้น หากสินค้าถูกส่งออกจากโกดังจีนแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีจัดส่งได้
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 3-5 วัน ทางเรือ 15-30 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว เนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัย ที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ

อัตราค่าขนส่งจากจีน

อัตราค่าขนส่งสินค้าจากจีน

พรีออเดอร์จีน ค่าขนส่ง                         768x446
พรีออเดอร์จีน ค่าขนส่ง                     768x446
เถาเป่า พรีออเดอร์จีน ค่าขนส่ง                     768x446
เถาเป่า พรีออเดอร์จีน ค่าขนส่ง                768x446
เถาเป่า พรีออเดอร์จีน ค่าขนส่ง Grid truenew edit2 09 400x411

วิธีคำนวณค่าขนส่ง

หากใช้หน่วยกิโลกรัม (กก.) คำนวณโดยใช้
น้ำหนัก X อัตราค่าส่งแบบกิโลกรัม = ค่าขนส่ง
ตัวอย่าง สินค้าน้ำหนัก 5 กิโลกรัม ต้องการส่งทางเรือ
เท่ากับ 5 X 69 = 345 บาท

หากใช้ปริมาตร (Q) คำนวณโดยใช้
ค่าปริมาตรที่ได้ (Q) X อัตรค่าส่งแบบปริมาตร = ค่าขนส่ง
ตัวอย่าง สินค้าได้ค่าปริมาตร 0.06 ต้องการส่งทางเรือ
เท่ากับ 0.06 X 6,400 = 384 บาท

หมายเหตุ
การคำนวณค่าขนส่งของการสั่งของจากจีน จะใช้เกณฑ์สากล
ในการคำนวณว่าจะใช้หน่วยวัดเป็นน้ำหนักหรือปริมาตร
หากหน่วยใดอัตราค่าส่งโดยรวมน้อยกว่า จะถูกตัดออก
ไปใช้หน่วยที่มากกว่าเป็นหลัก ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดง
บนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 3-5 วัน ทางเรือ 15-30 วัน
(เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกัน
ว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว เนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
มีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร
การจราจร อุทกภัย ฯลฯ

หมายเหตุ
การคำนวณค่าขนส่งของการสั่งของจากจีน จะใช้เกณฑ์สากลในการคำนวณว่าจะใช้หน่วยวัดเป็นน้ำหนักหรือปริมาตร หากหน่วยใดอัตราค่าส่งโดยรวมน้อยกว่า จะถูกตัดออก
ไปใช้หน่วยที่มากกว่าเป็นหลัก ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 3-5 วัน ทางเรือ 15-30 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว เนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ มีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ

ค่าขนส่งในประเทศไทย

Nim Express

หมายเหตุ  Nim Express 
(แนะนำสำหรับ
กรณีต้องการขนจำนวนเยอะ Shipping จีน)

 • การส่งต่อในไทย จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้
  ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้น
 • ในกรณีสินค้ามีน้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัม
  ให้ลูกค้ามารับสินค้าด้วยตัวเองที่ DC
  ของ Nim Express ในจังหวัดของลูกค้า
  สามารถดูจุดรับของได้ที่ www.nimexpress.com

สำหรับลูกค้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส)
 ต้องเข้ามารับสินค้าด้วยตัวเองที่ DC
ของ Nim Express 

ถ้าเป็นสินค้าชิ้นเล็ก สามารถรับได้ที่สาขาปัตตานี 

 • ที่อยู่ 36/13 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  โทรศัพท์ 062-709-6293

ถ้าเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ สามารถรับที่สาขาหาดใหญ่หรือสงขลา

 • ที่อยู่ 55 ซ.2 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่
  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  โทรศัพท์ 088-022-8226,
  074-232-778
 • ที่อยู่ 3/58 ถ.กาญจนวณิช
  (ห้าแยกน้ำกระจาย-สงขลา)
  ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
  โทรศัพท์ 090-090-5993,
  087-677-3405

หากสินค้าของท่านมีคุณสมบัติดังนี้
ท่านต้องไปรอรับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้า
ของ Nim Express ในจังหวัดนั้นๆ 
(Nim Express จะติดต่อท่าน
เมื่อสินค้ามาถึงศูนย์กระจายสินค้า) 

 • สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัม
 • สินค้าที่มีความยาวเกิน  170 ซม.
 • ปริมาตรเกิน 250,000 ลบ.ซม.
 • พื้นที่ที่ทางบริษัทนิ่มงดให้บริการจัดส่ง

หมายเหตุ  Nim Express (แนะนำสำหรับกรณีต้องการขนจำนวนเยอะ Shipping จีน)

 • การส่งต่อในไทย จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้น
 • ในกรณีสินค้ามีน้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัม ให้ลูกค้ามารับสินค้าด้วยตัวเองที่ DC ของ Nim Express ในจังหวัดของลูกค้า สามารถดูจุดรับของได้ที่ www.nimexpress.com

สำหรับลูกค้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส) ต้องเข้ามารับสินค้าด้วยตัวเองที่ DC ของ Nim Express 

ถ้าเป็นสินค้าชิ้นเล็ก สามารถรับได้ที่สาขาปัตตานี 

 • ที่อยู่ 36/13 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 062-709-6293

ถ้าเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ สามารถรับที่สาขาหาดใหญ่หรือสงขลา

 • ที่อยู่ 55 ซ.2 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 088-022-8226,074-232-778
 • ที่อยู่ 3/58 ถ.กาญจนวณิช(ห้าแยกน้ำกระจาย-สงขลา) ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 090-090-5993,087-677-3405

หากสินค้าของท่านมีคุณสมบัติดังนี้ ท่านต้องไปรอรับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้าของ Nim Express ในจังหวัดนั้นๆ 
(Nim Express จะติดต่อท่านเมื่อสินค้ามาถึงศูนย์กระจายสินค้า) 

 • สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัม
 • สินค้าที่มีความยาวเกิน  170 ซม.
 • ปริมาตรเกิน 250,000 ลบ.ซม.
 • พื้นที่ที่ทางบริษัทนิ่มงดให้บริการจัดส่ง

Kerry Express

เถาเป่า พรีออเดอร์จีน ค่าขนส่ง             kerry

หมายเหตุ  Kerry Express

 • สินค้าหรือสิ่งของที่ใช้บริการขนส่ง Kerry
  ต้องห้ามหนักเกิน 20 กิโลกรัม
  และห้ามขนาดเกิน 0.21 คิว (ต่อชิ้น)
 • สินค้าหรือสิ่งของทุกด้านต้อง
  กว้าง x ยาว x สูง รวมกัน
  ต้องไม่เกิน 180 เซนติเมตร เช่น 
  กว้าง 40 ซ.ม.x50 ซ.ม.x50 ซ.ม.
  = 140 เซนติเมตร
 • สินค้าที่ใช้บริการ Kerry
  ไม่สามารถห่อหุ้มด้วย (ไม้) ได้
  เนื่องด้วย Kerry Express
  ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้
  สำหรับลูกค้าที่เลือกการขนส่งในไทย
  ด้วย Kerry Express และหีบห่อสินค้า
  ด้วยลังไม้ ระบบจะปรับเป็นขนส่งในไทย
  ด้วย Nim Express ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ  Kerry Express

 • สินค้าหรือสิ่งของที่ใช้บริการขนส่ง Kerry ต้องห้ามหนักเกิน 20 กิโลกรัม และห้ามขนาดเกิน 0.21 คิว (ต่อชิ้น)
 • สินค้าหรือสิ่งของทุกด้านต้อง กว้าง x ยาว x สูง รวมกันต้องไม่เกิน 180 เซนติเมตร เช่น กว้าง 40 ซ.ม.x50 ซ.ม.x50 ซ.ม. = 140 เซนติเมตร
 • สินค้าที่ใช้บริการ Kerry ไม่สามารถห่อหุ้มด้วย (ไม้) ได้ เนื่องด้วย Kerry Express ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้
  สำหรับลูกค้าที่เลือกการขนส่งในไทยด้วย Kerry Express และ หีบห่อสินค้าด้วยลังไม้ ระบบจะปรับเป็นขนส่งในไทย ด้วย Nim Express ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ
เถาเป่า พรีออเดอร์จีน ค่าขนส่ง Grid True taobao 10 min 600x449

หมายเหตุ

 • มารับสินค้าด้วยตัวเองที่โกดังกรุงเทพ
  ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
 • จัดส่งบริษัทเอกชน (ตามตารางข้างต้นนี้)
 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้
  ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีน เท่านั้น
  หากสินค้าถูกส่งออกจากโกดังจีนแล้ว
  จะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีจัดส่งได้
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดง
  บนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 3-5 วัน
  ทางเรือ 15-30 วัน
  (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ)
  แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลา
  ดังกล่าว เนื่องจากการขนส่งสินค้า
  ระหว่างประเทศมีหลายปัจจัย
  ที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ
  ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ

หมายเหตุ

 • มารับสินค้าด้วยตัวเองที่โกดังกรุงเทพ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
 • จัดส่งบริษัทเอกชน (ตามตารางข้างต้นนี้)
 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีน เท่านั้น หากสินค้าถูกส่งออกจากโกดังจีนแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีจัดส่งได้
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 3-5 วัน ทางเรือ 15-30 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว เนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัย ที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ

**ไม่รับนำเข้าสินค้าแบรนด์เนม
และสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ทุกประเภท**

**ไม่รับนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ทุกประเภท**

หากท่านมีข้อสงสัย ไม่รู้จะเริ่มสั่งยังไง
สามารถปรึกษาเราได้ที่
Call Center 02-114-7890

หากท่านมีข้อสงสัย ไม่รู้จะเริ่มสั่งยังไง สามารถปรึกษาเราได้ที่ Call Center 02-114-7890